Odpłatność za przedszkole

Bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka w wymiarze 5 godzin dziennie, prowadzone jest w czasie od godziny 8.00 do godziny 13.00.

Za korzystanie przez dzieci w wieku do lat 5 z wychowania przedszkolnego  w czasie  wykraczającym poza czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, ustalona została opłata w wysokości 1,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu. 

Odpłatność pobierana jest zgodnie z Uchwałą Nr VIII/71/2019 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Alwernia .

Uchwała Rady Miejskiej

Odpłatność za przedszkole przyjmowana jest „z dołu” do 15-go dnia kolejnego miesiąca (tj. za rzeczywistą liczbę godzin pobytu dziecka
w przedszkolu w ciągu całego miesiąca).

STAWKA DZIENNA ZA WYŻYWIENIE WYNOSI:

Od 1 września 2022 roku ulega zmianie dzienna stawka za wyżywienie dzieci w przedszkolu i wynosić będzie za:

Śniadanie        – 2,20

Obiad               – 4,30

Podwieczorek – 2,00

Opłaty za przedszkole należy dokonywać:
w formie gotówki w kancelarii przedszkola do 15-go dnia każdego miesiąca;

w formie przelewu bankowego – do 10-go dnia każdego miesiąca.

Konto bankowe przedszkola:

 61 8444 0008 0040 0411 4156 0011

W tytule przelewu należy umieścić następujące informacje:

  • imię i nazwisko dziecka – Jan Kowalski,

  • miesiąc za który dokonywana jest wpłata – za IX 2022 r.,

  • opłata za wyżywienie – …………… zł ,

  • opłata za pobyt dziecka powyżej minimum dydaktycznego ….. zł

Skip to content