Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony internetowej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ DLA STRONY INTERNETOWEJ

Wstęp – Przedszkole Samorządowe „Tęczowa Kraina” w Alwerni z filią w Grojcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia
4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: www.przedszkole-alwernia.pl

Dane teleadresowe jednostki:
Przedszkole Samorządowe „Tęczowa Kraina” w Alwerni z filią w Grojcu, ul. M. Skłodowskiej-Curie 2, 32-566 , tel. 12 283 16 52; Filia w Grojcu – Grojec, ul. B. Głowackiego 13,
32-566 Alwernia, tel. 12 283 24 44.
Data publikacji strony: 04.09.2013 roku
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 16.02.2021 roku

Status pod względem zgodności z ustawą:
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych
z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
– brak opisów zdjęć, tekstów alternatywnego dla czytelników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne,
– filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
– zdjęcia nie posiadają pełnych opisów alternatywnych.

Powody wyłączenia:
– brak tekstu alternatywnego oraz elementu na pierwszej stronie dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne,
– publikowane zdjęcia nie posiadają opisu alternatywnego,
– filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
– mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności,
– administratorzy dokładają wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.

Ułatwienia na stronie internetowej:
Strona posiada następujące ułatwienia: powiększony tekst, skala szarości, wysoki kontrast, negatywny kontrast, jasne tło, linki podkreślone, duża czcionka.

Data sporządzenia deklaracji:
Deklarację sporządzono dnia: 17.02.2021 roku

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:
Kontaktować można się dzwoniąc na numer  telefonu: 12 283 16 52, lub
e-mailowo: ps1alwernia@alwernia.pl

Informacje na temat procedury odwoławczej:
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie może złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna:
– Przedszkole Samorządowe „Tęczowa Kraina” w Alwerni z filią w Grojcu  w budynku głównym w Alwerni przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 2, posiada przed wejściem głównym podjazd dla wózków inwalidzkich. Do budynku prowadzą szerokie drzwi wejściowe, w środku znajdują się szerokie korytarze i dwuskrzydłowe drzwi wewnętrzne. Na parterze znajduje się toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych. Przedszkole posiada windę osobową umożliwiającą osobom niepełnosprawnym przemieszczanie się na  piętro budynku. Budynek spełnia wymogi dostępności dla osób niepełnosprawnych.
Budynek filii w Grojcu przy ul. B. Głowackiego 13 nie spełnia wymogów dostępności dla osób niepełnosprawnych.
– Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji są: dyrektor i wicedyrektor przedszkola
– Do przedszkola może wejść osoba z psem asystującym

Aplikacje mobilne:
Przedszkole nie posiada aplikacji mobilnej.