Przedszkole

Oferujemy oraz zapewniamy

 • Wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną.
 • Możliwość korzystania z zajęć dodatkowych, takich jak: j. angielski, rytmika, gimnastyka korekcyjna, religia.
 • Pracę najnowszymi metodami aktywizującymi.
 • Pracę wg własnych programów autorskich w zakresie edukacji regionalnej, ekologicznej, europejskiej, zdrowotnej, muzycznej.
 • Uczestnictwo w niekonwencjonalnych zajęciach: wyjazdy do teatru, kina, zwiedzanie muzeów, skansenów, wycieczki krajoznawcze.

Misja przedszkola

 • Przedszkole nasze jest placówką przyjazną, innowacyjną, przygotowującą dzieci do podjęcia nauki w szkole.
 • Umożliwiamy wyrównanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom oraz uwzględniamy w swoich działaniach potrzeby środowiska.
 • Program przedszkola ukierunkowany jest na dziecko, jego potrzeby, umożliwia mu wszechstronny rozwój osobowości.
 • Dzieci korzystają z nowoczesnych pomocy dydaktycznych, rozwijają swoje zainteresowania i zdolności, działają metodami aktywnymi.
 • Rodzice są współautorami życia przedszkola.
 • Nad rozwojem dzieci czuwa wykwalifikowana, kompetentna, zaangażowana i odpowiedzialna kadra pedagogiczna, stosująca nowoczesne metody wychowania.
 • Kierujemy się zasadami wynikającymi z Konwencji Praw Dziecka, oraz powszechnie przyjętymi normami społecznymi i moralnymi.
 • Kształtujemy postawę przynależności do swojego kraju w zjednoczonej Europie.